Tid for kontingent

Mars/april – tiden er kommet for å bidra med kontingent. VollenStikka er utsendt til 3000 mottakere i Vollen og omegn. (Har du ikke mottatt det, så gi oss beskjed på post@vollenvel.no ) Kontingenten er selvfølelig frivillig, vi purrer ikke, men du tas ut som medlem og mister stemmeretten i forbindelse med årsmøtet.

https://www.vollenvel.no/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2285-rotated.jpg

Kontingenten kr 300 kan du betale til vipps 22575 eller via nettbanken til konto 1203.79.64415.

Her er våre vedtekter:

 § 1. Formål
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for Vollens trivsel og forskjønnelse. Foreningen skal ta opp til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Styret i foreningen skal samarbeide med andre foreninger og lag om saker av felles interesse. Foreningen er partipolitisk nøytral. § 2. Medlemskap
Enhver som har betalt den fastsatte kontingent er medlem og har stemmerett på årsmøter.Medlemmer som har vist svært stor interesse for stedet og velarbeidet kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret. § 3. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for inneværende år. Medlemmer som har betalt sin kontingent foregående år, har stemmerett på årsmøtet § 4. Foreningens ledelseStyret
Foreningen ledes av et styre som består av fem til ni medlemmer. Leder, nestleder, pluss tre til syv styremedlemmer. Styremedlemmene konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder, eller i vedkommendes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styret kan nedsette komitéer og/eller arbeidsgrupper som kan konstituere seg selv.

Styrets vedtak skal protokolleres. Referat legges åpent tilgjengelig på vellets nettsider.Styret har disposisjonsrett over foreningens midler. Regnskapsåret går fra 01.01.-31.12. 

 § 1. Formål
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for Vollens trivsel og forskjønnelse. Foreningen skal ta opp til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Styret i foreningen skal samarbeide med andre foreninger og lag om saker av felles interesse. Foreningen er partipolitisk nøytral.
 § 2. Medlemskap
Enhver som har betalt den fastsatte kontingent er medlem og har stemmerett på årsmøter.
Medlemmer som har vist svært stor interesse for stedet og velarbeidet kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.
 § 3. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for inneværende år. Medlemmer som har betalt sin kontingent foregående år, har stemmerett på årsmøtet 
§ 4. Foreningens ledelse
Styret
Foreningen ledes av et styre som består av fem til ni medlemmer. Leder, nestleder, pluss tre til syv styremedlemmer. Styremedlemmene konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder, eller i vedkommendes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styret kan nedsette komitéer og/eller arbeidsgrupper som kan konstituere seg selv.

Styrets vedtak skal protokolleres. Referat legges åpent tilgjengelig på vellets nettsider.
Styret har disposisjonsrett over foreningens midler. Regnskapsåret går fra 01.01. – 31.12.